Search

Đối tượng nào được mua Nhà ở xã hội?

Đối tượng được mua nhà ở xã hội được quy định tại  Điều 49 Luật Nhà ở 2014 gồm có 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ

Quý khách hàng có thể đối chiếu các đối tượng như sau:
1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có
công với cách mạng;
2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi
thiên tai, biến đổi khí hậu;
4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công
nghiệp;
6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và
quân đội nhân dân;
7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công
chức, viên chức;
8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh
trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở
theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở,
đất ở.


Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 dự kiến sẽ được khơi công vào quý 2/2023


Điều kiện để mua Nhà ở xã hội
Khác với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có những quy định rõ ràng về các đối
tượng được phép mua nhà. Cụ thể:
Người mua nhà ở xã hội phải thuộc diện khó khăn về chỗ ở. Họ chưa được nhà
nước giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Họ phải là những người
đang trong thời điểm đi thuê, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác, hoặc
có nhà nhưng bị nhà nước thu hồi phụ vụ cho việc giải phóng mặt bằng theo
chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành
phố trực thuộc trung trương nơi có nhà ở xã hội.
Người thu nhập thấp muốn nhà ở xã hội phải là người không thuộc diện phải
nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế
thu nhập cá nhân.
Bên cạnh đó, việc mua nhà ở xã hội cũng áp dụng đối với những đối tượng có
nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội, diện tích bình quân
của hộ gia đình dưới 10m2/sàn/người. Hay nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân
dưới 10m2/sàn/người và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích
đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND
cấp

 

  • Chia sẻ

Bài tiếp tiếp theo

Hồ sơ cần thiết gì để đăng ký nhà ở xã hội?